Mondrian

Catalogue d’exposition, Ausstellungskatalog, Centre Pompidou, 2010

back