Africa Remix

Catalogue d’exposition, Ausstellungskatalog, Centre Pompidou, 2005

back